Problem1432--冒泡排序-整数奇偶序列

1432: 冒泡排序-整数奇偶序列

Time Limit: 1 Sec  Memory Limit: 128 MB
Submit: 192  Solved: 145
[Status] [Submit] [Creator:]

Description

给定10个整数的序列,要求对其重新排序。排序要求:

1.奇数在前,偶数在后;

2.奇数按从大到小排序;

3.偶数按从小到大排序。

Input

输入一行,包含10个整数,彼此以一个空格分开,每个整数的范围是大于等于0,小于等于10000。

Output

按照要求排序后输出一行,包含排序后的10个整数,数与数之间以一个空格分开。

Sample Input Copy

4 7 3 13 11 12 0 47 34 98

Sample Output Copy

47 13 11 7 3 0 4 12 34 98

Source/Category

 提高C